Kategorie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Piotr Ambroziak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ATOM MEDIA  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nalewki 6 lok. 33, 00-158 Warszawa, NIP: 726-129-36-54, REGON: 4720443802 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@tmcpolska.com.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

II. ATOM MEDIA zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania przy zawieraniu umowy. ATOM MEDIA dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

III. W toku przetwarzania danych  osobowych zapewniamy ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.


IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)
1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego http://tmcpolska.com.pl/, zwanego dalej „Sklepem” lub korzystaniem z naszych usług, albo zakupieniem oferowanych przez nas towarów jest ATOM MEDIA. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Nalewki 6 lok 33, 02-158 Warszawa.
2. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
a) pisemnie na adres:  ATOM MEDIA ul. Nalewki 6 lok. 33, 00-158 Warszawa
b) z naszym pracownikiem zajmującym się wsparciem Użytkowników w zakresie realizacji ich pytań i praw związanych z ochroną danych osobowych, drogą mailową na adres: sklep@tmcpolska.com.pl z dopiskiem "Dane osobowe"


V. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
ATOM MEDIA może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (jeżeli podasz go nam w związku z Twoim zapytaniem); adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), dane związane z realizacją zamówienia, w tym płatnością. W wypadku Użytkowników lub Klientów nie będących konsumentami ATOM MEDIA może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie.

W zależności od tego, jaka relacja łączy ATOM MEDIA z Klientem przetwarzamy  dane w następujących celach:
CEL: Wyświetlanie stron www
PODSTAWA PRAWNA: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.
CEL: Realizacja zamówień (w celu realizacji złożonego zamówienia (w tym ewentualnych reklamacji))
PODSTAWA PRAWNA: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości
CEL: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń
PODSTAWA PRAWNA: uzasadniony interes ATOM MEDIA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
CEL: Udzielenie odpowiedzi na zapytanie
PODSTAWA PRAWNA: uzasadniony interes ATOM MEDIA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie skierowane poprzez formularz kontaktowy lub opcję zapytaj o ofertę
CEL: Marketing towarów i usług ATOM MEDIA
PODSTAWA PRAWNA: prawnie uzasadniony interes ATOM MEDIA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu promocji i informowania o swojej ofercie
CEL: rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO,
PODSTAWA PRAWNA: prawnie uzasadniony interes ATOM MEDIA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  rozpatrywaniu reklamacji, wniosków oraz odwołań,

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. 
W przypadku gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia do momentu wykonania umowy oraz zakończenia okresu posprzedażowego uprawniającego do określonych roszczeń względem ATOM MEDIA (np. rękojmia/gwarancja).
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ATOM MEDIA – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych albo w przypadku braku sprzeciwu – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Dane przetwarzane do celu obsługi Formularz Kontaktowy albo Zapytania o produkt będą przechowywane przez czas trwania korespondencji. W przypadku dalszego zainteresowania naszym produktem/usługą, akceptacji naszej propozycji cenowej, będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji umowy zgodnie z pkt 2-4 powyżej.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
a. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
b. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez ATOM MEDIA przez którąkolwiek ze stron umowy
c. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub zgłosisz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. KATEGRORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją usług przez ATOM MEDIA Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT, w tym odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku, gdy Klient podmiot danych skorzystał ze sposobu płatności elektronicznych, podmiotom świadczące usługi księgowe, rachunkowe, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, przewoźnikiem lub pośrednikiem realizującym przesyłki na zlecenie ATOM MEDIA, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz ATOM MEDIA inne drobne usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.
Twoje dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa -udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ATOM MEDIA wie, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. ATOM MEDIA zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania – obecnie ATOM MEDIA nie korzysta z usług takich podmiotów.

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania dane kontaktowe wskazane w pkt. IV powyżej. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w innym celu,
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Prawo do skargi
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli ATOM MEDIA nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny).
Ze względu na bezpieczeństwo danych, ATOM MEDIA zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie? Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji naszego Serwisu lub Systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.


IX. PROFILOWANIE
W ramach Serwisu nie stosujemy profilowania. Jeżeli skorzystałeś z naszych usług lub dokonałeś u nas zakupu możemy przetwarzać Twoje dane również w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie tych danych do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ATOM MEDIA.


X. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W zależności od celu, w jakim dane są podawane, brak niektórych danych może uniemożliwić wykonanie umowy np. brak adresu do wysłania produktu.


XI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
ATOM MEDIA dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, ATOM MEDIA:
a. wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
b.stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
c.podejmuje ponadto niezbędne działania, by t podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z ATOM MEDIA dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ATOM MEDIA,
d.prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
e.w razie konieczności, ATOM MEDIA wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


XII. CIASTECZKA

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies są powszechnie wykorzystywane przez wszystkie serwisy internetowe. Są to małe pliki zawierające fragment tekstu, który Serwis wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
Cookies mogą zostać odczytane tylko przez serwer internetowy, na którym zainstalowany jest Serwis.
Pliki cookie umożliwiają między innymi przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika, obsługę logowania użytkownika, wyświetlanie ukierunkowanych reklam.

Jakie informacje zbiera Sklep?
Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Jakie typy plików cookie wykorzystywane są w Skelpie Internetowym?
cookies „Google Analytics” – wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść na stronę internetową
cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies

W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
– utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Sklepu lub przejdzie z jednej strony na inną;
– zapamiętania, czy dany Użytkownik Sklepu wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź czy jej nie wyraził;
– tworzenia statystyk, które ilustrują w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, doskonalenia jego struktury i zawartości, aby w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom obecnych i potencjalnych Użytkowników;
– optymalizacji strony Sklepu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające Serwis;

W jakiś sposób zmienić ustawienia plików cookies?
Możecie Państwo przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są cookies lub w ogóle uniemożliwić przesyłanie cookies. Niezbędne informacje znajdziecie Państwo w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie cookies w przeglądarce powinno pozwalać nadal korzystać ze Sklepu, ale może spowodować utrudnienia.

ATOM MEDIA przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepem Internetowym (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. ATOM MEDIA zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu.
ATOM MEDIA poinformuje Użytkowników o każdej zmianie Polityki Prywatności.

   

Polecamy Diatermie chirurgiczne SURTRON - Najlepsze ceny w Polsce

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80D
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 80

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 120
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 160
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 200
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON TOUCH 200

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 120
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 160 HF
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON FLASH 200

DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 300 HP
DIATERMIA CHIRURGICZNA SURTRON 400 HP
Nowość DIATERMIA VERGERY - diatermia dla weterynarii 
Polecamy - EWAKUATOR DYMU I OPARÓW SURTRON-EVAC

Nasz Sklep Medyczny, TMC POLSKA- Proffessional Medical Store,  działa na rynku od ponad 10 lat - wyposaża i zaopatruje w specjalistyczny sprzęt medyczny zarówno wielkie szpitale, kliniki: (sale operacyjne, laboratoria, SOR) jak i gabinety medyczne, publiczne i niepubliczne. 


Sprawdź produkty z oferty naszego sklepu w super cenach!
Taniej nawet o 60%!
Sprawdź promocje >> >